Spring naar content

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van uitzendkrachten

van NDR Group B.V.

Versie 1 oktober 2020

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Werkingssfeer

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

Artikel 4 – De opdracht en terbeschikkingstelling

Artikel 5 – Vervanging en beschikbaarheid

Artikel 6 – Opschortingsrecht

Artikel 7 – Werkprocedure

Artikel 8 – Arbeidsduur en werktijden

Artikel 9 – Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

Artikel 10 – Functie en beloning

Artikel 11 – Goede uitoefening van leiding en toezicht

Artikel 12 – Arbeidsomstandigheden

Artikel 13 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 14 – Opdrachtgeverstarief

Artikel 15 – Facturatie

Artikel 16 – Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

Artikel 17 – Intellectuele en industriële eigendom

Artikel 18 – Geheimhouding

Artikel 19 – Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

Artikel 20 – Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

Artikel 21 – Medezeggenschap

Artikel 22 – Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

Artikel 23 – Omgang persoonsgegevens

Artikel 24 – Geschillen

Artikel 25 – Slotbepaling

 

Artikel 1 Werkingssfeer

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van NDR Group B.V. en haar labels GoudGrijs en Docent Abonnement, hierna te noemen: “de uitzendonderneming” voor zover één en ander betrekking heeft op het ter beschikking stellen van uitzendkrachten aan opdrachtgevers.

2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.

3. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Uitzendonderneming: de in Nederland gevestigde uitzendonderneming die op basis van een overeenkomst uitzendkrachten ter beschikking stelt aan opdrachtgevers.

2. Uitzendkracht: iedere natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW is aangegaan met de uitzendonderneming teneinde arbeid te verrichten voor een derde onder leiding en toezicht van die derde.

3. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon, die is ingeschreven bij de uitzendonderneming.

4. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een uitzendkracht werkzaamheden onder diens leiding en toezicht in het kader van een opdracht als bedoeld in lid 4 van dit artikel laat uitvoeren.

5. Opdracht: de overeenkomst tussen een opdrachtgever en de uitzendonderneming op grond waarvan een enkele uitzendkracht, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld om onder diens leiding en toezicht werkzaamheden te verrichten, zulks tegen betaling van het opdrachtgeverstarief.

6. Terbeschikkingstelling: de tewerkstelling van een uitzendkracht in het kader van een opdracht.

7. Uitzendbeding: de schriftelijke bepaling in de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht en/of in de CAO, inhoudend dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt doordat de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtgever ten einde komt (artikel 7:691 lid 2 BW).

8. CAO: de van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomst voor Uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie anderzijds.

9. Opdrachtgeverstarief: het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde tarief, exclusief toeslagen, kostenvergoedingen en BTW. Het tarief wordt per uur gerekend, tenzij anders vermeld.

10. Inlenersbeloning: de rechtens geldende beloning van een werknemer in dienst van de opdrachtgever, werkzaam in een functie die gelijk of gelijkwaardig is aan de functie die de uitzendkracht uitoefent. De inlenersbeloning bestaat volgens de CAO uit de navolgende elementen:

a. het geldende periodeloon in de schaal;

b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting (per week/maand/jaar/periode);

c. toeslagen voor overwerk, verschoven uren, onregelmatigheid (waaronder feestdagentoeslag) en toeslagen voor fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk) en ploegentoeslagen;

d. initiële loonsverhogingen, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;

e. kostenvergoedingen (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen);

f. periodieken, hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;

g. vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk.

11. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare kandidaat of uitzendkracht, waaronder in dit kader tevens wordt verstaan: de voornaam, online CV met voornaam, persoonlijk profiel, functieniveau, vaardigheden, opleiding, werkervaringen, competenties en referenties en eventueel een videopitch van een kandidaat.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de uitzendonderneming zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in een individueel gerichte schriftelijke offerte van de uitzendonderneming kenbaar is gemaakt.

2. Een overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte van de uitzendonderneming door de opdrachtgever. Aanvaarding kan blijken uit ondertekening maar ook door uitvoering aan een overeenkomst te geven.

Artikel 4 De opdracht en de terbeschikkingstelling

Opdracht

1. De opdracht wordt aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd.

2. De opdracht voor bepaalde tijd is de opdracht die wordt aangegaan:

 • óf voor een vaste periode;
 • óf voor een bepaalbare periode;
 • óf voor een bepaalbare periode die een vaste periode niet overschrijdt. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege door het verstrijken van de overeengekomen tijd of doordat een vooraf vastgestelde objectief bepaalbare gebeurtenis zich voordoet.

Einde opdracht / einde ter beschikking stelling

3. Opdrachtgever kan de ter beschikking stelling van een uitzendkracht beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn welke gelijk is aan de termijn die uitzendonderneming in acht dient te nemen om de uitzendovereenkomst tussen haar en de betreffende uitzendkracht rechtsgeldig te beëindigen. Gedurende opzegtermijn zal de uitzendkracht werkzaamheden blijven verrichten conform (minimaal) de overeengekomen arbeidsomvang van de uitzendkracht dan wel bij gebreke daarvan conform (minimaal) het gemiddelde aantal gewerkte uren van de afgelopen 3 maanden, hetgeen op de gebruikelijke wijze aan de Opdrachtgever zal worden doorbelast.

4. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt en de ter beschikking stelling 26 weken of korter heeft geduurd (Fase A), eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever met ingang van de datum waarop dit door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming schriftelijk is medegedeeld. Op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid, wordt er eveneens vanuit gegaan dat de opdrachtgever de terbeschikkingstelling heeft beëindigd. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan.

5. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming het uitzendbeding geldt en de ter beschikking stelling langer dan 26 weken heeft geduurd (Fase A), eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever met ingang van 10 kalenderdagen na de datum waarop dit door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming schriftelijk is medegedeeld. Op het moment dat de uitzendkracht meldt dat hij niet in staat is de arbeid te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid, wordt er eveneens vanuit gegaan dat de opdrachtgever de terbeschikkingstelling heeft beëindigd en geldt eveneens het einde van de terbeschikkingstelling na 10 kalenderdagen. Voor zover nodig wordt de opdrachtgever geacht dit verzoek te hebben gedaan.

6. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming geen uitzendbeding geldt en er sprake is van een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever met ingang van de datum waarop de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd van de uitzendkracht afloopt.

7. Indien tussen de uitzendkracht en de uitzendonderneming sprake is van een uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd, eindigt de terbeschikkingstelling van de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever met ingang van de datum waarop de uitzendovereenkomst voor onbepaalde tijd rechtsgeldig door de uitzendonderneming (al dan niet door middel van het doorlopen van een juridische procedure) daadwerkelijk kan worden beëindigd.

8. Uitzendonderneming kan de opdracht c.q. Inleenovereenkomst beëindigen met een opzegtermijn van 15 kalenderdagen, zonder dat dit leidt tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt.

9. Elke opdracht eindigt onverwijld wegens ontbinding op het tijdstip dat één van beide partijen de ontbinding van de opdracht inroept omdat:

 • de andere partij in verzuim is;
 • de andere partij geliquideerd is;
 • de andere partij in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.

10. Indien de uitzendonderneming de ontbinding op één van deze gronden zoals beschreven in lid 9 inroept, ligt in de gedraging van de opdrachtgever, waarop de ontbinding is gebaseerd, het verzoek van de opdrachtgever besloten om de terbeschikkingstelling te beëindigen. Dit leidt niet tot enige aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor de schade die de opdrachtgever dientengevolge lijdt. Ten gevolge van de ontbinding zullen de vorderingen van de uitzendonderneming onmiddellijk opeisbaar zijn. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra de uitzendonderneming de uitzendkracht niet meer ter beschikking kan stellen, doordat de arbeidsovereenkomst tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht is geëindigd en deze arbeidsovereenkomst niet aansluitend wordt voortgezet ten behoeve van dezelfde opdrachtgever. De uitzendonderneming schiet in dit geval niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever hierdoor lijdt.

 

Artikel 5 Vervanging en beschikbaarheid

1. De uitzendonderneming is gerechtigd om gedurende de looptijd van de opdracht een vervangende uitzendkracht aan te bieden. De opdrachtgever kan een dergelijk voorstel op redelijke gronden afwijzen.

2. De uitzendonderneming is te allen tijde gerechtigd aan de opdrachtgever een voorstel te doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde uitzendkracht door een andere uitzendkracht onder voortzetting van de opdracht, zulks met het oog op het bedrijfsbeleid of personeelsbeleid van de uitzendonderneming, behoud van werkgelegenheid of naleving van geldende wet- en regelgeving. De opdrachtgever zal een dergelijk voorstel slechts op redelijke gronden afwijzen. De opdrachtgever zal een eventuele afwijzing desgevraagd schriftelijk motiveren.

3. De uitzendonderneming schiet niet toerekenbaar tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade of kosten aan de opdrachtgever, indien de uitzendonderneming om welke reden dan ook een (vervangende) uitzendkracht niet (meer), althans niet (meer) op de wijze en in de omvang als bij de opdracht of nadien overeengekomen aan de opdrachtgever ter beschikking kan stellen.

 

Artikel 6 Opschortingsrecht

1. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de uitzendkracht tijdelijk of geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek.

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel is opschorting wel mogelijk indien:

 • dit schriftelijk wordt overeengekomen en daarbij de looptijd is vastgelegd; én
 • de opdrachtgever aantoont dat tijdelijk geen werk voorhanden is of de uitzendkracht niet te werk kan worden gesteld; én
 • de uitzendonderneming jegens de uitzendkracht met succes een beroep kan doen op uitsluiting van de loondoorbetalingsplicht op grond van de CAO. De opdrachtgever is voor de duur van de opschorting het opdrachtgeverstarief niet verschuldigd.

3. Indien de opdrachtgever niet gerechtigd is de tewerkstelling tijdelijk op te schorten, maar de opdrachtgever tijdelijk geen werk heeft voor de uitzendkracht of de uitzendkracht niet te werk kan stellen, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de opdracht onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het per periode (week, maand, en dergelijke) krachtens opdracht laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren.

 

Artikel 7 Werkprocedure

1. De opdrachtgever verstrekt de uitzendonderneming voor aanvang van de opdracht en daarna wanneer nodig tijdig en volledig schriftelijk of elektronisch een accurate omschrijving van de functie, functie-eisen, werktijden, arbeidsduur, werkzaamheden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van de opdracht.

2. De uitzendonderneming bepaalt aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte informatie en de haar bekende hoedanigheden, kennis en vaardigheden van de voor de ter beschikking in aanmerking komende uitzendkrachten, welke uitzendkrachten zij aan de opdrachtgever voorstelt ter uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever is gerechtigd de voorgestelde uitzendkracht af te wijzen, waardoor de terbeschikkingstelling van de voorgestelde uitzendkracht geen doorgang vindt.

3. De uitzendonderneming schiet niet tekort jegens de opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade indien de contacten tussen de opdrachtgever en de uitzendonderneming voorafgaande aan een mogelijke opdracht, waaronder begrepen een concrete aanvraag van de opdrachtgever om een uitzendkracht ter beschikking te stellen, om welke reden dan ook niet of niet binnen de door de opdrachtgever gewenste termijn, leiden tot de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van een uitzendkracht.

4. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het inzetten van arbeidskrachten die niet blijken te voldoen aan de door de opdrachtgever gestelde eisen, tenzij de opdrachtgever binnen een redelijke termijn na aanvang van de terbeschikkingstelling een schriftelijke klacht ter zake bij de uitzendonderneming indient en daarbij bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de uitzendonderneming bij de selectie.

 

Artikel 8 Arbeidsduur en werktijden

1. De arbeidsomvang en de werktijden van de uitzendkracht bij de opdrachtgever worden schriftelijk vastgelegd. De werktijden, de arbeidsduur, de pauze en de rusttijden van de uitzendkracht zijn gelijk aan de bij opdrachtgever ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. De opdrachtgever staat er voor in dat de arbeidsduur, de pauze en de rust- en werktijden van de uitzendkracht voldoen aan de wettelijke vereisten. De opdrachtgever ziet er op toe dat de uitzendkracht de rechtens toegestane werktijden en de overeengekomen arbeidsomvang niet overschrijdt.

2. Vakantie en verlof van de uitzendkracht worden geregeld conform de wet en de CAO.

Artikel 9 Bedrijfssluitingen en verplichte vrije dagen

1. De opdrachtgever dient de uitzendonderneming bij het aangaan van de opdracht te informeren omtrent eventuele bedrijfssluitingen en collectief verplichte vrije dagen gedurende de looptijd van de opdracht, opdat de uitzendonderneming deze omstandigheid, indien mogelijk, deel kan laten uitmaken van de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht. Indien een voornemen tot vaststelling van een bedrijfssluiting en/of collectief verplichte vrije dagen bekend wordt na het aangaan van de opdracht, dient de opdrachtgever de uitzendonderneming onmiddellijk na het bekend worden hiervan te informeren. Indien de opdrachtgever nalaat om de uitzendonderneming tijdig te informeren, is de opdrachtgever gehouden voor de duur van de bedrijfssluiting onverkort aan de uitzendonderneming het opdrachtgeverstarief te voldoen over het krachtens de opdracht en voorwaarden laatstelijk geldende of gebruikelijke aantal uren en overuren per periode.

 

Artikel 10 Functie en (inleners)beloning

1. Voor aanvang van de opdracht verstrekt de opdrachtgever de omschrijving van de door de uitzendkracht uit te oefenen functie, de aard van de werkzaamheden en de functie-eisen (waaronder de vereiste mate van zelfstandigheid) en de bijbehorende inschaling in de beloningsregeling van de opdrachtgever.

2. De uitzendonderneming is op grond van de CAO verplicht de inlenersbeloning, toe te passen. De opdrachtgever is derhalve verplicht om tijdig de juiste en volledige informatie benodigd voor de vaststelling van de inlenersbeloning aan de uitzendonderneming te verstrekken. Ten behoeve van een correcte beloning van de uitzendkracht, dient de opdrachtgever, voor het sluiten van de opdrachtovereenkomst, de navolgende informatie aan de uitzendonderneming te verstrekken, al dan niet na overleg met de uitzendonderneming:

 • de CAO die de opdrachtgever bij zijn arbeidsovereenkomsten in acht moet nemen, alsmede (bij gebreke van een cao of in aanvulling daarop) de bij opdrachtgever geldende arbeidsvoorwaardelijke regelingen die voor de arbeidsverhouding tussen de uitzendonderneming en de uitzendkracht relevant zijn;
 • alle elementen van de inlenersbeloning (wat betreft de hoogte en tijdstip van initiële loonsverhogingen; alleen voor zover op dat moment bekend);
 • de bij de opdrachtgever van toepassing zijnde vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk;
 • de beloning van de uitzendkracht, daaronder mede begrepen eventuele toeslagen en kostenvergoedingen, wordt vastgesteld conform de CAO (daaronder mede begrepen de bepalingen omtrent de inlenersbeloning, zie hierna) en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zulks aan de hand van de door de opdrachtgever verstrekte functieomschrijving.
 • de normale arbeidsduur binnen de onderneming van opdrachtgever; Indien bepaalde gegevens nog niet beschikbaar zijn voor het sluiten van de opdrachtovereenkomst, draagt opdrachtgever er zorg voor dat de gegevens in elk geval zo tijdig zijn aangeleverd bij de uitzendonderneming dat deze dit contractueel kan inpassen in de rechtsverhouding met de uitzendkracht.

3. Indien op enig moment blijkt dat de functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de uitzendkracht uitgeoefende functie, zal de opdrachtgever aan de uitzendonderneming onverwijld de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling aanreiken. De beloning van de uitzendkracht zal opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de nieuwe functieomschrijving. De functie en/of inschaling, kan tijdens de opdracht worden aangepast, indien de uitzendkracht op die aanpassing in redelijkheid aanspraak maakt met een beroep op wet- en regelgeving, de CAO en/of de inlenersbeloning. Indien de aanpassing leidt tot een hogere beloning, corrigeert de uitzendonderneming de beloning van de uitzendkracht én het opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. De opdrachtgever is dit gecorrigeerde tarief vanaf het moment van de uitoefening van de daadwerkelijke functie aan de uitzendonderneming verschuldigd.

4. De opdrachtgever stelt de uitzendonderneming tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden op de hoogte van wijzigingen in de inlenersbeloning en van vastgestelde initiële loonsverhogingen. Dit lid is niet van toepassing indien en zo lang als de uitzendkracht wordt beloond overeenkomstig de cao-beloning voor de allocatiegroep.

5. Vergoedingen en toeslagen zoals die voor overwerk, reisuren/reistijd, fysiek belastende omstandigheden, werk in ploegendiensten, op bijzondere tijden of dagen (daaronder begrepen feestdagen), verschoven uren en/of bereikbaarheids- of beschikbaarheidsdiensten wordt beloond conform de inlenersbeloning en wordt aan de opdrachtgever doorberekend.

6. Indien en voor zover de uitzendonderneming direct of indirect schade lijdt wegens onvolledige en/of onjuiste informatie van de zijde van de opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren van de informatie, dan is de opdrachtgever gehouden deze schade, met inbegrip van de alle daadwerkelijke kosten voor juridische bijstand, volledig aan de uitzendonderneming te vergoeden. De opdrachtgever zal de uitzendonderneming in voorkomend geval dienaangaande vrijwaren.

 

Artikel 11 Goede uitoefening van leiding en toezicht

1. De opdrachtgever zal zich ten aanzien van de uitzendkracht bij de uitoefening van het toezicht of de leiding alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen medewerkers gehouden is.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitzendkracht op zijn beurt aan een derde “door te lenen”; dat wil zeggen aan een derde ter beschikking te stellen voor het onder toezicht of leiding van deze derde verrichten van werkzaamheden. Onder doorlening wordt mede verstaan het door de opdrachtgever ter beschikking stellen aan een (rechts)persoon waarmee de opdrachtgever in een groep (concern) is verbonden.

3. De opdrachtgever kan de uitzendkracht slechts te werk stellen in afwijking van het bij opdracht en voorwaarden bepaalde, indien de uitzendonderneming en de uitzendkracht daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd.

4. Tewerkstelling van de uitzendkracht in het buitenland door een in Nederland gevestigde opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk door de uitzendonderneming toestemming is verleend. Aan deze toestemming kan de uitzendonderneming extra voorwaarden stellen.

5. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht de schade vergoeden die deze lijdt doordat een aan hem toebehorende zaak, die in het kader van de opgedragen werkzaamheden is gebruikt, is beschadigd of teniet gegaan.

6. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schaden en verliezen aan de opdrachtgever, derden dan wel aan de uitzendkracht zelf die voortvloeien uit doen of nalaten van de uitzendkracht.

7. De uitzendonderneming is tegenover de opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die uitzendkrachten zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

8. De opdrachtgever vrijwaart de uitzendonderneming voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) van de uitzendonderneming als werkgever van de uitzendkracht – direct of indirect – ter zake van de in leden 5, 6 en 7 van dit artikel bedoelde schaden, verliezen en verbintenissen.

9. De opdrachtgever zal zich, voor zover mogelijk, afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel 12 Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek, gezondheid, welzijn en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.

2. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).

3. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.

4. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden – en de uitzendonderneming vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.

5. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.

6. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid opdrachtgever

1. De opdrachtgever die de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, is gehouden tot vergoeding van alle daaruit voortvloeiende schade van de uitzendonderneming (inclusief alle kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is en hij dient de uitzendonderneming zo nodig ter zake te vrijwaren. Dit laat onverlet, dat de uitzendonderneming eventuele andere vorderingen kan instellen, zoals het inroepen van ontbinding. Het bepaalde in dit artikel is van algemene gelding, zowel – zo nodig aanvullend – ten aanzien van onderwerpen waarbij de schadevergoedingsplicht reeds afzonderlijk in deze Algemene Voorwaarden is geregeld als ten aanzien van onderwerpen waarbij dat niet het geval is.

 

Artikel 14 Opdrachtgeverstarief

1. Het door de opdrachtgever aan de uitzendonderneming verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over de uren waarop de uitzendonderneming op grond van de opdracht en/of voorwaarden aanspraak heeft en wordt altijd tenminste berekend over de door de uitzendkracht werkelijk gewerkte uren. Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met de toeslagen en vermeerderd met de kostenvergoedingen die de uitzendonderneming verschuldigd is aan de uitzendkracht. Over het opdrachtgeverstarief, de toeslagen en kostenvergoedingen wordt BTW in rekening gebracht.

2. De uitzendonderneming is in ieder geval gerechtigd om het opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de opdracht aan te passen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:

 • als gevolg van wijziging van de CAO of van de daarbij geregelde lonen of wijziging van de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling of de daarbij geregelde lonen;
 • als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van wet- en regelgeving, waaronder begrepen wijzigingen in of ten gevolge van de sociale en fiscale wet- en regelgeving, de CAO of enig verbindend voorschrift;
 • als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging en/of een (eenmalige) verplichte uitkering, voortvloeiende uit de CAO, de bij de opdrachtgever geldende cao en/of arbeidsvoorwaardenregeling en/of wet- en regelgeving.

3. Indien de opdrachtgever in strijd met lid 2 van dit artikel niet instemt met betaling van het aangepaste opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten het verzoek van de opdrachtgever om de terbeschikkingstelling te beëindigen.

4. Iedere aanpassing van het opdrachtgeverstarief wordt door de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend gemaakt en schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigd. Indien door enige oorzaak die toerekenbaar is aan de opdrachtgever de beloning en/of het opdrachtgeverstarief te laag is / zijn vastgesteld, is de uitzendonderneming gerechtigd ook achteraf met terugwerkende kracht de beloning en het opdrachtgeverstarief op het juiste niveau te brengen. De uitzendonderneming kan tevens hetgeen de opdrachtgever daardoor te weinig heeft betaald en kosten die als gevolg hiervan door de uitzendonderneming zijn gemaakt, aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 15 Facturatie

1. Facturatie vindt plaats op basis van de met de opdrachtgever overeengekomen wijze van tijdverantwoording en voorts op basis van hetgeen de opdracht bij overeenkomst of deze voorwaarden is bepaald. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de tijdverantwoording middels door de opdrachtgever schriftelijk geaccordeerde declaratieformulieren. 2. De opdrachtgever en uitzendonderneming kunnen overeenkomen dat de tijdverantwoording geschiedt middels een tijdregistratiesysteem, een elektronisch en/of automatiseringssysteem of middels door of voor de opdrachtgever opgestelde overzichten.

3. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en volledige tijdverantwoording en is gehouden erop toe te zien of te doen toezien, dat de daarin opgenomen gegevens van de uitzendkracht correct en naar waarheid zijn vermeld, zoals: naam van de uitzendkracht, het aantal gewerkte uren, overuren, onregelmatigheidsuren en ploegenuren, de overige uren waarover ingevolge de opdracht en voorwaarden het opdrachtgeverstarief is verschuldigd, de eventuele toeslagen en eventuele werkelijk gemaakte onkosten.

4. Indien de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert zorgt hij ervoor dat de uitzendonderneming aansluitend aan de door de uitzendkracht gewerkte week over de tijdverantwoording beschikt. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de wijze waarop de tijdverantwoording aan de uitzendonderneming wordt verstrekt.

5. Alvorens de opdrachtgever de tijdverantwoording aanlevert geeft hij de uitzendkracht de gelegenheid de tijdverantwoording te controleren. Indien en voor zover de uitzendkracht de in de tijdverantwoording vermelde gegevens betwist, is de uitzendonderneming gerechtigd de uren en kosten vast te stellen overeenkomstig de opgave van de uitzendkracht, tenzij de opdrachtgever kan aantonen dat de door hem vermelde gegevens correct zijn. Op verzoek van de uitzendonderneming geeft opdrachtgever inzage in de oorspronkelijke tijdsregistratie van opdrachtgever en verstrekt de opdrachtgever een afschrift hiervan.

6. Indien de tijdverantwoording geschiedt middels door de uitzendkracht aan te leveren declaratieformulieren behoudt de opdrachtgever een kopie van het declaratieformulier. Bij verschil tussen het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het door de uitzendkracht bij de uitzendonderneming ingeleverde declaratieformulier voor de afrekening als volledig bewijs, behoudens geleverd tegenbewijs door de opdrachtgever.

7. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van facturering. Betaling dient tijdig plaats te vinden in Euro’s op een door de uitzendonderneming aangegeven bankrekeningnummer. Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere aanzegging of ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. Tevens is de uitzendonderneming vanaf dat moment gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

8. Alle eventuele incassokosten komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom en rente, met een minimum van 500 euro. De gerechtelijke kosten omvatten de volledige door de uitzendonderneming gemaakte kosten. Van het voorgaande wordt slechts afgeweken indien de cliënt een particulier is, in welk geval de wettelijke regeling geldt. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van de opdrachtgever is de uitzendonderneming gerechtigd alle vorderingen op de opdrachtgever per onmiddellijk op te eisen.

 

Artikel 16 Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

1. De uitzendonderneming is gehouden zich in te spannen om de opdracht naar behoren uit te voeren. Indien en voor zover de uitzendonderneming deze verplichting niet nakomt is de uitzendonderneming, met inachtneming van het hierna in de leden 2 en 3 en elders in de Algemene Voorwaarden bepaalde, gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende directe schade van de opdrachtgever, mits de opdrachtgever zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die schade een schriftelijke klacht ter zake indient bij de uitzendonderneming en daarbij aantoont dat de schade het rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de uitzendonderneming. 2. Iedere eventuele uit de opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van de uitzendonderneming is beperkt tot het door de uitzendonderneming aan de opdrachtgever in rekening te brengen opdrachtgeverstarief voor de uitvoering van de opdracht, zulks voor het overeengekomen aantal arbeidsuren en de overeengekomen duur van de opdracht tot een maximum van drie maanden. Het door de uitzendonderneming maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

3. Aansprakelijkheid van de uitzendonderneming voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.

 

Artikel 17 Intellectuele en industriële eigendom

1. De uitzendonderneming zal de uitzendkracht op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke verklaring laten ondertekenen teneinde – voor zover nodig en mogelijk – te bewerkstelligen c.q. bevorderen dat alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de resultaten van de werkzaamheden van de uitzendkracht toekomen, respectievelijk (zullen) worden overgedragen aan de opdrachtgever. Indien de uitzendonderneming in verband hiermee een vergoeding verschuldigd is aan de uitzendkracht of anderszins kosten dient te maken, is de opdrachtgever een gelijke vergoeding c.q. gelijke kosten verschuldigd aan de uitzendonderneming.

2. Het staat de opdrachtgever vrij om rechtstreeks een overeenkomst met de uitzendkracht aan te gaan of hem een verklaring ter ondertekening voor te leggen ter zake van de in lid 1 bedoelde intellectuele en industriële eigendomsrechten. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte overeenkomst / verklaring aan de uitzendonderneming.

3. De uitzendonderneming is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een boete of dwangsom, die de uitzendkracht verbeurt of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van het feit dat de uitzendkracht zich beroept op enig recht van intellectuele en/of industriële eigendom.

 

Artikel 18 Geheimhouding

1. De uitzendonderneming en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de opdracht, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2. De uitzendonderneming zal op verzoek van de opdrachtgever de uitzendkracht verplichten geheimhouding te betrachten omtrent al hetgeen hem bij het verrichten van de werkzaamheden bekend of gewaarwordt, tenzij op de uitzendkracht een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

3. Het staat de opdrachtgever vrij om de uitzendkracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring / overeenkomst aan de uitzendonderneming. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van die geheimhoudingsplicht door de uitzendkracht.

 

Artikel 19 Verificatie- en bewaarplicht opdrachtgever

1. De uitzendonderneming verstrekt enkel persoonsgegevens indien in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De opdrachtgever zal alle geregistreerde persoonsgegevens van een uitzendkracht die voor en gedurende de terbeschikkingstelling kenbaar worden gemaakt vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de AVG verwerken.

2. De opdrachtgever zal de uitzendkracht op de hoogte brengen van eventueel van hem geregistreerde persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

3. De opdrachtgever aan wie door de uitzendonderneming een vreemdeling in de zin van de Wet arbeid vreemdelingen ter beschikking wordt gesteld verklaart zich uitdrukkelijk bekend met artikel 15 van deze wet, onder meer inhoudende dat de opdrachtgever bij de aanvang van de arbeid door een vreemdeling een afschrift van het document, zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht, van de vreemdeling dient te ontvangen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een zorgvuldige controle van het eerder genoemde document en stelt aan de hand daarvan de identiteit van de vreemdeling vast en neemt een afschrift van het document op in zijn administratie. De uitzendonderneming is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor een eventuele boete die in het kader van de Wet arbeid vreemdelingen aan de opdrachtgever wordt opgelegd.

 

Artikel 20 Voorkoming van ontoelaatbare discriminatie

1. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, geslacht, ras, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap, chronische ziekte, leeftijd of welke grond dan ook, zullen niet-functie relevante eisen bij het verstrekken van de inlichtingen betreffende de op te dragen arbeid niet door de opdrachtgever kunnen worden gesteld en evenmin door de uitzendonderneming worden meegewogen.

 

Artikel 21 Medezeggenschap

1. De opdrachtgever is gehouden om de uitzendkracht die lid is van de ondernemingsraad van de uitzendonderneming of van de ondernemingsraad van de opdrachtgever in de gelegenheid te stellen deze medezeggenschapsrechten uit te oefenen conform wet- en regelgeving.

2. Indien de uitzendkracht medezeggenschap uitoefent in de onderneming van de opdrachtgever is de opdrachtgever het opdrachtgeverstarief ook verschuldigd over de uren waarin de uitzendkracht onder werktijd werkzaamheden verricht of een opleiding volgt in verband met het uitoefenen van medezeggenschap.

 

Artikel 22 Het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht

1. De (aspirant-)opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht indien en voor zover wordt voldaan aan het in dit artikel bepaalde. Indien de (aspirant-)opdrachtgever een arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaat, voor dezelfde of een andere functie, is de opdrachtgever aan de uitzendonderneming een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt: 30% van het laatst geldende opdrachtgeverstarief exclusief BTW te vermenigvuldigen met 1.040 uren minus de op basis van de opdracht reeds door de uitzendkracht gewerkte uren. Over de vergoeding wordt BTW in rekening gebracht.

2. Indien de (aspirant-)opdrachtgever en de uitzendonderneming nog niet tot een vergelijk waren gekomen omtrent de hoogte van het opdrachtgeverstarief, dan is de (aspirant-)opdrachtgever aan de uitzendonderneming terstond, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, een bedrag Algemene Voorwaarden NDR Group B.V. 11 verschuldigd van € 7.500,- exclusief BTW, onverlet het recht van de uitzendonderneming om volledige schadevergoeding te eisen.

3. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder het aangaan van een arbeidsverhouding met een uitzendkracht verstaan: het aangaan van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst tot aanneming van werk en/of een overeenkomst van opdracht door de opdrachtgever met de uitzendkracht; het laten ter beschikking stellen van de betreffende uitzendkracht aan de opdrachtgever door een derde (bijvoorbeeld een andere uitzendonderneming); het aangaan van een arbeidsverhouding door de uitzendkracht met een derde, waarbij de opdrachtgever en die derde in een groep zijn verbonden (als bedoeld in artikel 2:24b BW) dan wel een dochtermaatschappij is van de ander (als bedoeld in artikel 2:24a BW).

4. Voor het bepaalde in dit artikel wordt onder uitzendkracht tevens verstaan: de aspirantuitzendkracht die bij de uitzendonderneming is ingeschreven; de (aspirant-)uitzendkracht die is voorgesteld aan de opdrachtgever;

5. Onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel is de opdrachtgever de vergoeding ook verschuldigd indien de opdrachtgever door tussenkomst van de uitzendonderneming in contact is gekomen met de uitzendkracht en:

 • de uitzendkracht rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gekomen, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
 • de opdrachtgever de uitzendkracht rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat het contact tot stand is gebracht, en naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat;
 • de uitzendkracht, rechtstreeks of via derden bij de opdrachtgever solliciteert binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, en naar aanleiding daarvan met de betreffende opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat;
 • de opdrachtgever de uitzendkracht rechtstreeks of via derden benadert binnen zes maanden nadat de terbeschikkingstelling aan de opdrachtgever is geëindigd, en de opdrachtgever naar aanleiding daarvan met de betreffende uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat.

6. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een uitzendkracht voor zover wordt voldaan aan het hieronder in dit artikel bepaalde.

a.) De opdrachtgever brengt de uitzendonderneming schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aan te gaan, alvorens aan dat voornemen uitvoering te geven.

b.) De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan zolang de uitzendkracht de arbeidsovereenkomst met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

c.) De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding met de uitzendkracht aangaan zolang de opdrachtgever de opdracht met de uitzendonderneming niet rechtsgeldig kan doen eindigen of beëindigd heeft.

7. Indien de opdrachtgever met de uitzendkracht een arbeidsverhouding aangaat in strijd met het bepaalde in lid 6 sub b van dit artikel, is de opdrachtgever gehouden het overeengekomen opdrachtgeverstarief voor de betreffende uitzendkracht voor de resterende duur van de opdracht te voldoen. Bovendien dient de opdrachtgever de in lid 1 of lid 2 van dit artikel bepaalde vergoeding te voldoen.

 

Artikel 23 Omgang persoonsgegevens

1. Opdrachtgever behandelt de hem ter kennis gekomen Persoonsgegevens vertrouwelijk en verwerkt deze in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en overige relevante wetgeving. De uitzendonderneming is niet aansprakelijk voor boetes en claims die Opdrachtgever worden opgelegd omdat hij zijn verplichtingen zoals in dit artikel verwoord, niet (juist) is nagekomen.

2. Verwerking

– Opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om Persoonsgegevens van kandidaten en/of uitzendkrachten te verwerken overeenkomstig het doel waarvoor deze verkregen zijn.

– Opdrachtgever dient zich derhalve te onthouden van het op enigerlei wijze verstrekken van of delen van Persoonsgegevens aan derde partijen, behoudens voor zover de opdrachtgever daartoe wettelijk verplicht is of opdrachtgever en uitzendonderneming anderszins zijn overeengekomen. – Opdrachtgever zal de kandidaat en/of uitzendkracht desgevraagd op de hoogte brengen van eventueel van hem geregistreerde Persoonsgegevens en de wijze waarop, wanneer en voor welk doeleinde deze gegevens worden verwerkt.

– Opdrachtgever verwerkt geen Persoonsgegevens voor zijn eigen doeleinden of die van anderen, tenzij een op de opdrachtgever van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht of de opdrachtgever daarvoor zelf een andere rechtsgeldige grondslag heeft.

3. Beveiliging

– Opdrachtgever en uitzendonderneming nemen passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens, in het licht van de huidige stand van de techniek, te beschermen tegen inbreuken op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.

– Opdrachtgever zorgt ervoor dat het personeel dat bevoegd is om de Persoonsgegevens te verwerken zich tot vertrouwelijkheid verbindt gedurende en na hun dienstverband (bijvoorbeeld door middel van een geheimhoudingsovereenkomst), voor zover het niet reeds tot een wettelijke verplichting tot geheimhouding is gehouden.

4. Termijn en Beëindiging

Na beëindiging of aflopen van de overeenkomst tussen opdrachtgever en uitzendonderneming, of op schriftelijk verzoek van de uitzendonderneming, zal de opdrachtgever, op eventuele aanwijzing van de uitzendonderneming, binnen 30 dagen alle Persoonsgegevens inclusief bestaande kopieën van alle bestaande exemplaren die de opdrachtgever nog verwerkt of onder zich heeft verwijderen, tenzij partijen anders overeenkomen.

 

Artikel 24 Geschillen

1. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement waarin het hoofdkantoor van de uitzendonderneming is gevestigd.

2. Op deze Algemene Voorwaarden, evenals op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 25 Slotbepaling

1. Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.